ผลงานการออกแบบ

อ. สุรพล แสนคำ

วัน เดือน ปีเกิด15 February 1954
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
Certificate/DiplomaPitturaสถาบันการศึกษาACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE,ITALY
ตำแหน่งบริหาร(ราชการ)รองคณบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ10200
โทรศัพท์081-838-3699โทรสาร
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
- 2552 นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 26 "โคมแก้วแห่งความสุกใส" PSG Gallery
- 2550 : "เสาแห่งความเพียร" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 24 โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
สุรพล แสนคำ