ผลงานการออกแบบ


ศิลปิน เทคนิคแก้ว เทคนิคผ้า
และเครื่องหนัง
เทคนิคโลหะ เทคนิค
เครื่องเคลือบดินเผา
เทคนิคไม้ เทคนิคอื่นๆ
รศ.กฤษณา หงษ์อุเทน          
รศ.กัญญา เจริญศุภกุล          
อ.คงศักดิ์ กุลกลางดอน          
คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ          
คุณชลิต นาคพะวัน          
คุณชำนิ เกิดเปี่ยม          
ผศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง          
ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง        
ผศ.ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์          
ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์          
อ.ทรงไชย บัวชุม      
รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ          
อ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย          
อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ          
อ.ธานี กลิ่นขจร          
ผศ.ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต          
อ.นพไชย อังควัฒนะพงษ์          
อ.นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์          
ผศ.ดร.นรินทร์ รัตนจันทร์          
ผศ.นาวิน เบียดกลาง          
อ.บัญชา หนังสือ          
อ.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์          
อ.ปราการ จันทรวิชิต          
รศ.ปริญญา ตันติสุข        
รศ.ปรีชา ปั้นกล่ำ        
ศ.ปรีชา เถาทอง          
อ.ปัญญา วิจินธนสาร          
อ.พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ          
อ.พรรษา พุทธรักษา          
รศ.พัศยศ พุทธเจริญ          
ผศ.พิทักษ์ สง่า          
รศ.พิษณุ ศุภนิมิตร        
อ.มาณพ อิศรเดช          
อ.มานะ เอี่ยมวัฒนะ          
อ.ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์          
อ.วรภรรท สิทธิรัตน์          
อ.วรรณลพ มีมาก          
คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์          
Mr.วอริค เวสท์          
อ.วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร          
คุณวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร          
รศ.วิชัย สิทธิรัตน์          
อ.วิมลมาลย์ ขันธชวนะ          
ศ.วิโชค มุกดามณี          
อ.ศราวุธ ดวงจำปา          
อ.สมวงศ์ ทัพพรัตน์        
อ.สมศักดิ์ แตงพันธ์          
อ.สาครินทร์ เครืออ่อน          
ผศ.สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล          
คุณสิริพุฒ พูลลาภ          
อ.สุธา ลีนะวัต          
อ.สุรพล แสนคำ          
อ.หฤทยา ขุนน้อย          
ผศ.อภิชัย ภิรมย์รักษ์          
อ.อภิรมย์ กงกะนันทน์          
อ.อำนาจ คงวารี          
อ.อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ          
อ.อุณรุท กสิกรกรรม          
รศ.เข็มรัตน์ กองสุข          
คุณเนาวรัตน์ บันสิทธิ์          
ผศ.เพ็ญสิริ ชาตินิยม          
ผศ.ไพโรจน์ วังบอน