ผลงานการออกแบบ

อ. มาณพ อิศรเดช

วัน เดือน ปีเกิด5 April 1956
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาสถาบันการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์สถาบันการศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ(ป.โท ) ใบที่ 2สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันการศึกษาMaster of Architecture
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ10200
โทรศัพท์081-919-9040โทรสาร
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
- 2552 : นิทรรศการศิลปกรรม "โคมแก้วแห่งความสุกใส" หอศิลป์ PSG Gallery
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
มาณพ อิศรเดช