ผลงานการออกแบบ

รศ. กัญญา เจริญศุภกุล

วัน เดือน ปีเกิด 20 September 1947
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรี ศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์ สถาบันการศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โท Master Degree Printmaking สถาบันการศึกษา School of Art Institue of Chicago,SAIC, United State of America
ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ - ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่ -
ที่ทำงาน ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ 32 ซอยอารี 5 ใต้ ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-278-5648 โทรสาร -
Email - Website -
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 "ฝันถึงสันติภาพ" หอศิลวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
- 2552 : "รอยยิ้มสยาม : ศิลปะ + ศรัทธา + การเมือง + ความรัก" หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร
- 2553 : นิทรรศการศิลปกรรม "ปีติ"
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2515 : รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21
- 2522 : รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
กัญญา เจริญศุภกุล