ข่าว และ กิจกรรม

ประชุมครั้งที่1 วันที่ 25 มีนาคม 2553

Thursday, November 18th, 2010
Comments: 1

ประชุมครั้งที่1 วันที่ 25 มีนาคม 2553

 โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย เป็นโครงการที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาต่อยอดจากโครงการศิลปกรรมสู่ชุมชน เพื่อนำความรู้จากภูมิปัญญาความรู้ที่มีอัตลักษณ์พิเศษของท้องถิ่นผนวกกับการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ ศิลปินที่มีความสามารถจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เพื่อให้เกิดผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าทางวิจิตรศิลป์โดยตรงเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งสืบไปข้างหน้า และสามารถนำความรู้ที่ได้มาจากการสร้างสรรค์และรากฐานที่มาของภูมิปัญญาความรู้ท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ปรับประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไทย

อ่านต่อ...