ผลงานการออกแบบ

อ. อุณรุท กสิกรกรรม

วัน เดือน ปีเกิด2 May 1971
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์(เกียรตินิยมอันดับ 2)สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาประยุกตศิลปศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่43/19 หมุ่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์081-915-2902โทรสาร
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2551 นิทรรศการ "ศิลปะไร้กำแพง"(No Wall:Art and Friendship) ณ โรงพิมพ์คุรุสภา(เดิม) ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ
- 2552 นิทรรศการ "จิตรกรรมสำนึกต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม" หอศิลปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- 2553 นิทรรศการ "พิมพ์จากอดีตริมขอบอาณาจักรสุโขทัย" ดีโอบี หัวลำโพงแกลเลอรี่
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2531 รางวัลชมเชย Esso Standard Thailand
อุณรุท กสิกรกรรม