ผลงานการออกแบบ

อ. สุธา ลีนะวัต

วัน เดือน ปีเกิด11 October 1962
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2)สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะสถาบันการศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะสถาบันการศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ(ป.โท ) ใบที่ 2Diplome de Fin d' Annee Preparatoire au D.E.A. สขาประวัติศาสตร์ศิลปะสถาบันการศึกษาDiplome de Fin d' Annee Preparatoire au D.E.A.(History of Art)
ชื่อปริญญาระดับป.เตรียมป.เอกDiplome d' Etudes Approfondies สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยปารีส 4 - ซอร์บอน์น กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
Doctoral degreeDiplome de Doctorat (Histoire de l’ art)สถาบันการศึกษาUniversity of Paris IV -Sorbonne, Paris
ตำแหน่งบริหาร(ราชการ)รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่461 ซอยเจริญกรุง 63 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา ถนนสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์086-604-3024โทรสาร02-225-8991
Emailsutha_kob@hotmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
สุธา ลีนะวัต