ผลงานการออกแบบ

อ. ศราวุธ ดวงจำปา

วัน เดือน ปีเกิด30 April 1950
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาประติมากรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาประติมากรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
โทรศัพท์087-007-5861โทรสาร
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2550 : โครงการการแสดงประติมากรรมขนาดเล็กครั้งที่ 2 ณ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2519 : รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23
- 2528 : รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่31
ศราวุธ ดวงจำปา