ผลงานการออกแบบ

รศ. วิชัย สิทธิรัตน์

วัน เดือน ปีเกิด29 May 1947
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาประติมากรรม(เกียรตินิยมอันดับ2)สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาประติมากรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการรองศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่354 ซอยตากสิน 22 ถนนตากสิน ตำบลบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์081-752-4569โทรสาร
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2550 : งานศิลปกรรม Religiouse Beliefeand contemporary, Social phenomena of Southern East Asia Guangdong Museum of Art , สาธารณรัฐประชาชนจีน
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
- 2551 : นิทรรศการ“ เสาแห่งความเพียร” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 24 ของอาจารย์คณะ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ม. ศิลปากร และศิลปินรับเชิญ ศิษย์เก่าของคณะจิตรกรรมฯ
- 2552 "โคมแก้วแห่งความสุกใส" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 26 ของอาจารย์
- 2550 : โครงการการแสดงประติมากรรมขนาดเล็กครั้งที่ 2 ณ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2522 : ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
- 2519 : ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 กรุงเทพฯ
- 2533 : ได้รับเกียรติจากกองบัญชาการสูงสุดให้ปั้น “พระพุทธสุริโยทัยสิริกิต์ฑีฆายุมงคล” เนื่องในมหามงคลสมัยเจริญพระชนมยุพรรษา ๕ รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- 2533 : ได้รับเกียรติจาก “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” ปั้นพระพุทธนาคปรก ปางมารวิชัยสธ. เนื่องในวโรกาสคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- 2535 : ได้รับเกียรติจากธนาคารกสิกรไทยให้ปั้นจำลองพระไพรีพินาศ เนื่องในมหามงคลสมัยเจริญพระชนมยุพรรษา ๕ รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วิชัย สิทธิรัตน์