ผลงานการออกแบบ

รศ. เข็มรัตน์ กองสุข

วัน เดือน ปีเกิด26 May 1947
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาประติมากรรม(เกียรตินิยมอันดับ2)สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาประติมากรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
Certificate/DiplomaDiploma I.P.S.I.A.M.สถาบันการศึกษาItaly
ตำแหน่งวิชาการรองศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่124/2 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2967 2089
โทรศัพท์081-839-6208โทรสาร-
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
- 2552 : นิทรรศการศิลปกรรม "โคมแก้วแห่งความสุกใส" หอศิลป์ PSG Gallery
- 2550 : "เสาแห่งความเพียร" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 24 โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
- 2550 : โครงการการแสดงประติมากรรมขนาดเล็กครั้งที่ 2 ณ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2538 : รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41
- 2533 : รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม จากการแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 36
- 2532 : รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม จากการแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35
- 2531 : รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34
- 2530 : รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33
เข็มรัตน์ กองสุข