ผลงานการออกแบบ

อ. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์

วัน เดือน ปีเกิด17 January 1977
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทMA in Architectural Heritage Management&Tourismสถาบันการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Doctoral degreePH.D. in Architectural Heritage Management&TourismสถาบันการศึกษาFaculty of Architecture, Silpakorn University
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่9/93 Condo one Siam ซอยเกษมสันต์ 3 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์089-165-7177โทรสาร
Emailwritetaye@yahoo.co.ukWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
ปรมพร ศิริกุลชยานนท์