ผลงานการออกแบบ

อ. ทรงไชย บัวชุม

วัน เดือน ปีเกิด17 April 1973
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งบริหาร(ราชการ)รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์081-809-3215โทรสาร02-225-8991
Emaila.kaew@hotmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2551-2553 การแสดงนิทรรศการ"Made in Bangkok : Common Currency" D&A gallery, Design and Arts Collage of NewZealand.
- 2551-2553 การแสดงนิทรรศการ "The Eighth Great Oriental Art Exhibition" Art Gallery of Dali University, China.
- 2551-2553 การแสดงศิลปกรรมไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2552 "ภาวะโลกร้อน"
- 2553 การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 27 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร "Chair-Share"
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2543 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (สื่อประสม) นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46
- 2543 : รางวัลดีเด่นนิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 12
ทรงไชย บัวชุม