ผลงานการออกแบบ

ผศ. ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์

วัน เดือน ปีเกิด27 September 1965
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาประติมากรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาประติมากรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งบริหาร(ราชการ)หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
ตำแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์081-806-7156โทรสาร
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2550 : โครงการการแสดงประติมากรรมขนาดเล็กครั้งที่ 2 ณ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2nd Prize, 1st Art Exhibition and Competition, Organized by Petroleum Authority of Thailand, Bangkok
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ศิลปินรุ่นเยาว์ ศิลป์ พีระศรี
- 2532 : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35
ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์