ผลงานการออกแบบ

รศ. กฤษณา หงษ์อุเทน

ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โท Magistra Artium (History of Art) สถาบันการศึกษา Technische Universität Carolo-Wilhelmina, Braunschweig, Germany
Doctoral degree Doktors der Philosophie/Dr. Phil. (History of Art) สถาบันการศึกษา Osnabrück Universität, Osnabrück, Germany
ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ - ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่ -
ที่ทำงาน ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ 242/28 ถนน 25 มกรา ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 087-109-6282 โทรสาร 02- 2258991
Email krisana@su.ac.th Website -
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2552 : นิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปกรรมแก้ว ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม-4 กันยายน 2552
- 2552 : นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 26 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 15 กันยายน-9 ตุลาคม 2552
- 2553 : นิทรรศการ Chair-Share การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 27 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 15-28 กันยายน 2553
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2537-2541 ทุนจากรัฐบาลเยอรมัน (Deutscher Akademischer Austauschdienst/DAAD) ให้ไปศึกษาต่อจนจบปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Doktors der Philosophie/Dr. Phil.)
- 2544 : ทุนจากสถาบันเกอร์เธ่ ให้ไปเข้าร่วมการสัมมนาด้านวัฒนธรรม ณ เมือง Weimar และ Berlin ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- 2545 ทุนจากรัฐบาลเยอรมัน (Deutscher Akademischer Austauschdienst/DAAD) ให้ไปศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 ของทวีปยุโรป ณ กรุง Berlin ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
กฤษณา หงษ์อุเทน